Porównanie pięciu terapii podtrzymujących w przypadku zapalenia przełyku Reflux ad 5

Te działania niepożądane ustąpiły po zakończeniu terapii. U pozostałych 23 pacjentów działania niepożądane obejmowały zwiększenie liczby stolców, łagodną biegunkę lub obu (u 17 pacjentów), skurcze brzucha i wzdęcia (3), ból głowy (2) i świąd bez zmian (1) . Te działania niepożądane również zniknęły spontanicznie; po drugim tygodniu leczenia nie zgłoszono dalszych działań niepożądanych. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w częstości występowania zdarzeń niepożądanych wśród badanych grup, ani nie odnotowano żadnych zmian wyników badań hematologicznych lub biochemicznych, masy ciała, ciśnienia krwi lub tętna. Pod koniec fazy gojenia wszystkie grupy pacjentów miały podobny poziom gastryny w surowicy. Przekroczenie tych wartości normalnych było oczekiwaną konsekwencją leczenia omeprazolem w ostrej fazie.8 Po zakończeniu obserwacji stężenie gastryny w grupie otrzymującej cizapryd zmniejszyło się znacząco (p <0,001) i było znacznie niższe niż stężenia obserwowane w drugim grupy (P <0,001). Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami: ranitydyną, omeprazolem, cisapryd plus-ranitydyną i cizapryd-plus-omeprazol.
Dyskusja
W leczeniu podtrzymującym refluksowego zapalenia przełyku autorzy stwierdzili, że sam omeprazol lub w skojarzeniu z cyzaprydem był znacznie skuteczniejszy niż sama ranitydyna lub sam cyzapryd w zapobieganiu zmianom lub objawom zapalenia przełyku, a połączenie omeprazolu z cizaprydem było bardziej skuteczne niż ranitydyna i cyzapryd. Leczenie omeprazolem było skuteczne w zapobieganiu nawrotom objawów, jak również w objawach endoskopowych w łagodnym do umiarkowanego i ciężkim erozyjnym zapaleniu przełyku. Jak wykazano wcześniej, omeprazol jest skuteczny w postaciach skomplikowanych (stopnia 4 i 5) zapalenia przełyku.6,8,9 Dlatego uważamy, że omeprazol jest lekiem z wyboru w początkowym i podtrzymującym leczeniu ciężkiego zapalenia przełyku. Podobnie jak McTavish i wsp., 14 nie obserwowaliśmy poważnych działań niepożądanych podczas długotrwałego leczenia omeprazolem, oprócz zwiększonego uwalniania gastryny. Wśród pacjentów z erozyjnym zapaleniem przełyku w stopniu 1. lub 2. u 50-60% pacjentów leczonych cyzaprydem lub ranitydyną nie występowały nawracające objawy lub objawy endoskopowe po 12 miesiącach, jak doniesiono w badaniach krótkoterminowych.
Połączenie cyzaprydu z ranitydyną lub omeprazolem jest atrakcyjne i racjonalne: w niniejszym badaniu analiza wieloczynnikowa wykazała, że cyzapryd plus ranitydyna był znacznie skuteczniejszy w zmniejszaniu częstości nawrotów niż sama ranitydyna. Gdy porównano tę łączoną terapię z samym cizaprydem, nie zaobserwowano znaczącej różnicy, co sugeruje, że cisapryd, a nie ranitydyna, zapewnia przewagę terapeutyczną. Ranitydyna z cisaprydem może być alternatywą dla omeprazolu, chociaż możliwość zmniejszenia podatności (ze względu na dużą liczbę tabletek, które należy przyjmować każdego dnia) powinna zostać zbadana w przyszłych badaniach.
Długotrwałe leczenie refluksu przełyku należy porównać z operacją antyrefluksową. Spechler i wsp. 20 wykazali, że – w przypadku skomplikowanego zapalenia przełyku – operacja jest znacznie bardziej skuteczna niż leczenie medyczne w poprawie objawów i oznak endoskopowych przez okres do dwóch lat, nawet jeśli leczenie jest skuteczne
[patrz też: zastrzyki milgamma, frykas biłgoraj, l asparaginian l ornityny ]

Powiązane tematy z artykułem: frykas biłgoraj l asparaginian l ornityny zastrzyki milgamma