Pazopanib kontra sunitynib w przerzutowym raku nerkowokomórkowym AD 7

Całkowite przeżycie było podobne w obu grupach (współczynnik ryzyka zgonu z pazopanibem w stosunku do sunitynibu, 0,91, 95% CI, 0,76 do 1,08, P = 0,28 w wyniku stratyfikacji logarytmicznej) (rysunek S4 w Dodatku uzupełniającym). Bezpieczeństwo
Mediana czasu leczenia była podobna w obu grupach: 8,0 miesięcy (zakres od 0 do 40) w grupie pazopanibu i 7,6 miesiąca (zakres od 0 do 38) w grupie sunitynibu. Podobny odsetek pacjentów z grupy pazopanibu i sunitynibu miał przerwę w dawkowaniu trwającą 7 dni lub dłużej (odpowiednio 44% i 49%) lub zmniejszenie dawki (odpowiednio 44% i 51%). Odsetek pacjentów, którzy przerwali stosowanie badanego leku z powodu działań niepożądanych, wyniósł 24% w grupie pazopanibu i 20% w grupie sunitynibu (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym); wyższa częstość przerwania leczenia pazopanibu w porównaniu z sunitynibem wynikała przede wszystkim z nieprawidłowości w testach czynności wątroby (6% w porównaniu z 1%).
Tabela 1. Tabela 1. Zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości laboratoryjne podczas leczenia, w przypadku których względne ryzyko różniło się znacząco między grupami. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były biegunka, zmęczenie, nadciśnienie i nudności (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Częstymi zdarzeniami niepożądanymi jakiegokolwiek stopnia (występującymi u> 10% pacjentów w obu grupach), które częściej zgłaszano w przypadku stosowania sunitynibu niż w przypadku pazopanibu, a różnica w częstości występowania była znacząca, obejmowała zespół dłoniowo-podeszwowy, zapalenie błony śluzowej, zapalenie jamy ustnej, niedoczynność tarczycy , zaburzenia smaku, niestrawność, krwawienie z nosa i zmęczenie (Tabela 1). Przeciwnie, zdarzeniami niepożądanymi jakiegokolwiek stopnia, które zgłaszano istotnie częściej z pazopanibem niż sunitynibem, były zmiany w kolorze włosów, utrata masy ciała i łysienie. Pacjenci z grupy sunitynibu wykazywali większą częstość występowania zmęczenia stopnia 3. lub 4. oraz zespołu ręki-stopy niż osoby z grupy pazopanibu.
Pacjenci z grupy sunitynibu wykazywali większe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w badaniach hematologicznych dowolnego stopnia i stopnia 3 i 4, w tym leukopenii, małopłytkowości, neutropenii i niedokrwistości, niż u pacjentów z grupy pazopanibu. W przeciwieństwie do tego pacjenci, którzy otrzymywali pazopanib, byli bardziej narażeni na zwiększone poziomy aminotransferazy alaninowej lub bilirubiny o dowolnym stopniu zaawansowania i wyższe ryzyko zwiększenia poziomu aminotransferazy alaninowej lub aminotransferazy asparaginianowej stopnia 3 lub 4.
Nie było różnic między grupami w częstości występowania zdarzeń niepożądanych dotyczących układu sercowo-naczyniowego. Odsetki pacjentów spełniających kryteria dysfunkcji serca15 były podobne: 13% w grupie pazopanibu i 11% w grupie sunitynibu (tabela S7 w dodatku uzupełniającym). Częstość zawału mięśnia sercowego lub niedokrwienia była podobna w grupie pazopanibu i sunitynibu (odpowiednio 2% i 4%).
Zgłaszano krytyczne zdarzenia niepożądane u 13 pacjentów z grupy pazopanibu (2%) i 19 z grupy sunitynibu (3%)
[patrz też: joanna derybowska, nfz zielona góra sanatoria, zastrzyki milgamma ]

Powiązane tematy z artykułem: joanna derybowska nfz zielona góra sanatoria zastrzyki milgamma