Oba końce smyczy – ludzkie linki do dobrych psów ze złymi genami czesc 4

Choroba dotyka 5% psów i jest zgłaszana w dziesiątkach ras. Rezygnacja z epilepsji ogniskowej w rasie Lagotto Romagnolo45 jest spowodowana przez warianty w LGI2, homologie ludzkiego genu LGI1 epilepsji. W przeciwieństwie do tego, miniaturowe jamniki o ostrych włosach mają postać epilepsji przypominającej postępującą chorobę miokloniczną, znaną jako choroba Lafory, która u ludzi jest najcięższą postacią padaczki o nastoletniej epoce. Podobna choroba w jamnikach spowodowana jest nietypową ekspansją dodeamerów w obrębie genu kodującego malinę (EPM2B), która moduluje ekspresję genu o współczynnik prawie 900. Prezentacja padaczki jest wyjątkowa w innych rasach47. aby rozwikłać złożone choroby, takie jak epilepsja, należy zbadać zaburzenie u różnych ras psów. Struktura rasy i redukcja regionów równowagi sprzężeń
Rysunek 4. Rysunek 4. Porównanie haplotypów jako metody redukcji regionu skojarzenia dla danej mutacji. Mutacja powodująca hipotetyczną chorobę jest wskazywana przez żółtą gwiazdę. Poszczególne rasy z chorobą pokazano po lewej stronie; chromosom odpowiedzialny za chorobę jest wskazywany przez poziomy pasek. W obrębie każdej rasy punkty przerwania mejotycznego są oznaczone początkiem i końcem niebieskiego paska dla każdej rasy. Gdy wszystkie rasy są rozpatrywane łącznie, minimalny powiązany region, w którym mutacja musi leżeć, znajduje się pomiędzy czerwonymi pionowymi liniami.
Drugi sposób, w którym struktura hodowlana oferuje unikalne korzyści w zakresie mapowania genetycznego, polega na tym, że przy rozsądnym stosowaniu pozwala on naukowcom na szybkie przejście od powiązanych lub powiązanych markerów do genów. U ludzi, nierównowaga sprzężeń typowo rozciąga się na rzędu kilozasad, podczas gdy u ras psów może sięgać do megabajtów. 513 Długie nierównowagi wiązań oznaczają, że chociaż tylko niewielka liczba polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) jest potrzebna do początkowego mapowania badania, późniejsze zidentyfikowanie mutacji choroby może być trudne. Zadanie to jest ułatwione poprzez wykorzystanie powiązań krzyżowych. Haplotypy w interesującym obszarze można porównać w spokrewnionych rasach z tym samym zaburzeniem, w celu zidentyfikowania segmentu, który jest wspólny dla wszystkich dotkniętych psów, ale nieobecny u tych, którym brakuje tej cechy (Figura 4).
Wśród wielu badaczy, którzy wykazali tę zasadę, są Goldstein i wsp., 48,49, którzy wcześniej zmapowali formę kalenicy postępującej atrofii siatkówki zwanej postępującą degeneracją pręta-stożka do regionu 30-mb. Progresywny zanik siatkówki jest analogiczny do ludzkiego barwnika siatkówki, dla którego istnieje wiele form i genów sprawczych. Mimo że postępująca degeneracja pręt-stożek została początkowo zmapowana w pudłach miniaturowych i zabawkowych, zaburzenie pojawia się w ponad tuzinie ras i jest fenotypowo podobne do jednej postaci ludzkiego, dorosłego, autosomalnego recesywnego barwnika siatkówki. Analiza dodatkowych SNP pozwoliła badaczom zredukować locus choroby do haplotypu 106 kb, który jest wspólny dla dotkniętych psów od 14 ras. Ostatecznie ustalono mutację w nowym genie, aby wywołać chorobę50. Gdyby nie było 14 dotkniętych ras, które dzieliłyby się mutacją założycielską, co umożliwiło znaczące zmniejszenie haplotypu, jedynie sekwencjonowanie następnej generacji mogło ostatecznie zlokalizować gen choroby.
Chociaż naukowcy mogliby poprawnie odgadnąć podzbiór ras, które podzieliły tę samą mutację w przyczynowym locus dla postępującej degeneracji pręt-stożek, wiedząc o ich wspólnym dziedzictwie, wspólnym pochodzeniu geograficznym lub wspólnych cechach morfologicznych, w wielu przypadkach związek między rasami jest zbyt stary, by być oczywistym
[hasła pokrewne: decilosal cena, lercan, nfz zielona góra sanatoria ]

Powiązane tematy z artykułem: decilosal cena lercan nfz zielona góra sanatoria