Dwieście lat badań nad rakiem czesc 4

W tym ostatnim badaniu oceniano schemat leczenia skojarzonego (cyklofosfamid, metotreksat i fluorouracyl) opracowany przez NCI, ale przeprowadzono go na podstawie umowy z Milan Cancer Institute, pomimo dużych populacji pacjentów z operacyjnym rakiem piersi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie ma dużych amerykańskich centrum chciało przetestować chemioterapię skojarzoną jako adiuwant. Wyniki obu badań były pozytywne, a wyścig trwał. Do 1991 roku, dzięki dostępności wielu skutecznych środków chemioterapeutycznych i terapii hormonalnych, ulepszonych narzędzi diagnostycznych do wczesnego diagnozowania i inteligentnie zaprojektowanych prób klinicznych, tempo śmierci z powodu raka piersi zaczęło spadać, co jest kontynuacją36. Wczesna diagnoza i lumpektomia w połączeniu z terapią ogólnoustrojową znacznie zmniejszyła zachorowalność związaną z leczeniem raka piersi, z dobrymi efektami kosmetycznymi. Takie postępy spełniły mandat wojny z rakiem w celu wspierania badań. . . zmniejszyć częstość występowania, zachorowalność i umieralność na raka. Sukces leczenia adjuwantowego raka sutka z kolei miał permisywny wpływ na stosowanie leków w leczeniu pooperacyjnym innych głównych nowotworów, takich jak rak jelita grubego. W wyniku wczesnego diagnozowania, zapobiegania i leczenia uzupełniającego odsetek zgonów z powodu raka jelita grubego spadł o 40% w ciągu ostatnich czterech dekad.36
Inna paradygmatyczna zmiana w leczeniu raka miała miejsce w 2006 roku, kiedy Druker i wsp.37 wykazali skuteczność leku (imatinibu), który był ukierunkowany na wyjątkową nieprawidłowość molekularną w przewlekłej białaczce szpikowej. Prace te dostarczyły dowodów na zasadność, że terapie ukierunkowane na określone anomalie molekularne, które są unikalne w przypadku niektórych nowotworów, mogą przekształcić je w możliwe do opanowania choroby przewlekłe. Od tego czasu chemioterapia stała się terapią celowaną, a literatura została zdominowana przez poszukiwanie leków hamujących unikalne cele molekularne, z niedawnym sukcesem w leczeniu niektórych bardzo trudnych do leczenia guzów, takich jak czerniak38 i rak płuca.39
Do niedawna leczenie nowotworów było trójnożnym taboretem opartym na chirurgii, radioterapii i chemioterapii. W ciągu ostatnich 25 lat dodano immunoterapię jako ważny składnik leczenia raka.
Przeciwciała zostały po raz pierwszy opisane w latach 80. XIX wieku i zdominowane przez ponad 100 lat badania immunologiczne, ale miały niewielki wpływ na leczenie raka. W 1975 r. Köhler i Milstein opracowali metody produkcji przeciwciał poprzez fuzję hodowanych komórek szpiczaka z prawidłowymi komórkami B od immunizowanych myszy40. Dostępność dużych ilości przeciwciał o pojedynczej swoistości doprowadziła do pomyślnego opracowania przeciwciał terapeutycznych przeciw rakowi, poczynając od zatwierdzenia przez Food and Drug Administration (FDA) rituximabu w leczeniu chłoniaków z komórek B w 1997 roku41, a następnie zatwierdzenie wielu innych przeciwciał, z których większość działa poprzez hamowanie receptorów czynników wzrostu na powierzchni komórek rakowych.
Na początku lat sześćdziesiątych stało się jasne, że odporność komórkowa, a nie humoralna, odegrała ważną rolę w immunogennym niszczeniu eksperymentalnych nowotworów, chociaż niezdolność do manipulacji komórkami T poza ciałem poważnie utrudniała badania odporności na nowotwory.
[więcej w: decilosal cena, zastrzyki milgamma, ospamox dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: decilosal cena ospamox dawkowanie zastrzyki milgamma